Błąd logiczny w GMER

Przy okazji badań opisanych w ostatnim poście, odkryłem w sterowniku gmer’a pewien błąd logiczny mogący powodować nieprawidłowe działanie losowych aplikacji.
Żeby przybliżyć sobie kwestię, o której będę pisał polecam zajrzeć do punktu drugiego poprzedniego postu, a dokładnie do implementacji rozwiązanie w ring0.
Do rzeczy, naszym obiektem zainteresowań jest najnowszy sterownik gmer’a na dzień 22.07.2010:
FileVersion : 1, 0, 15, 4809 built by: WinDDK

[+]Lokalizacja problemu
Jeśli jakiś plik nie może zostać usunięty w standardowy sposób, gmer stara się zamknąć wszystkie otwarte handlery odwołujące się do tego pliku, a następnie go usunąć. Moim zdaniem, niestety implementacja tej procedury przez twórcę gmer’a nie została do końca dobrze przemyślana.
Rzućmy okiem na tą prockę:

.text:0001B488 ; int __stdcall sub_1B488(wchar_t *filePath, int a2)
.text:0001B488 sub_1B488    proc near        ; CODE XREF: sub_1CB32+299p
.text:0001B488
.text:0001B488 PFILE_OBJECT  = dword ptr -30h
.text:0001B488 var_2C     = dword ptr -2Ch
.text:0001B488 var_28     = dword ptr -28h
.text:0001B488 PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION= dword ptr -24h
.text:0001B488 pEPROCESS    = dword ptr -20h
.text:0001B488 index      = dword ptr -1Ch
.text:0001B488 ms_exc     = CPPEH_RECORD ptr -18h
.text:0001B488 filePath    = dword ptr 8
.text:0001B488 a2       = dword ptr 0Ch
.text:0001B488
.text:0001B488         push  20h
.text:0001B48A         push  offset stru_1EED0
.text:0001B48F         call  __SEH_prolog
.text:0001B494         xor   esi, esi
.text:0001B496         mov   [ebp+pEPROCESS], esi
.text:0001B499         lea   eax, [ebp+var_28]
.text:0001B49C         push  eax       ; int
.text:0001B49D         push  10h       ; SystemHandleInformation
.text:0001B49F         call  wrap_NtQuerySystemInformation
.text:0001B4A4         mov   [ebp+PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION], eax
.text:0001B4A7         cmp   eax, esi
.text:0001B4A9         jz   error
.text:0001B4AF         mov   [ebp+ms_exc.disabled], esi
.text:0001B4B2         mov   [ebp+index], esi
.text:0001B4B5         mov   ebx, ds:NtClose
.text:0001B4BB
.text:0001B4BB loc_1B4BB:               ; CODE XREF: sub_1B488+119j
.text:0001B4BB         mov   ecx, [ebp+index]
.text:0001B4BE         cmp   ecx, [eax]   ; eax = NumberOfHandles
.text:0001B4C0         jnb   end_of_SYSTEM_HANDLE_INFORMATION
.text:0001B4C6         shl   ecx, 4
.text:0001B4C9         lea   edi, [ecx+eax+4]
.text:0001B4CD         mov   [ebp+var_2C], edi
.text:0001B4D0         mov   esi, [edi+8]
.text:0001B4D3         mov   [ebp+PFILE_OBJECT], esi
.text:0001B4D6         test  esi, esi
.text:0001B4D8         jz   next_struct
.text:0001B4DE         push  esi       ; VirtualAddress
.text:0001B4DF         call  ds:MmIsAddressValid
.text:0001B4E5         test  al, al
.text:0001B4E7         jz   next_struct
.text:0001B4ED         cmp   word ptr [esi], 5
.text:0001B4F1         jnz   next_struct
.text:0001B4F7         mov   eax, [esi+34h]
.text:0001B4FA         test  eax, eax
.text:0001B4FC         jz   next_struct
.text:0001B502         push  eax       ; VirtualAddress
.text:0001B503         call  ds:MmIsAddressValid
.text:0001B509         test  al, al
.text:0001B50B         jz   next_struct
.text:0001B511         push  [ebp+filePath] ; VirtualAddress
.text:0001B514         call  ds:MmIsAddressValid
.text:0001B51A         test  al, al
.text:0001B51C         jz   short next_struct
.text:0001B51E         push  [ebp+filePath] ; wchar_t *
.text:0001B521         call  ds:wcslen
.text:0001B527         pop   ecx
.text:0001B528         sub   eax, 6
.text:0001B52B         mov   [ebp+a2], eax
.text:0001B52E         movzx  ecx, word ptr [esi+30h] ; fileObject->FileName.Length
.text:0001B532         shr   ecx, 1
.text:0001B534         cmp   ecx, eax
.text:0001B536         jnz   short next_struct
.text:0001B538         push  eax       ; size_t
.text:0001B539         mov   eax, [ebp+filePath]
.text:0001B53C         add   eax, 0Ch
.text:0001B53F         push  eax       ; wchar_t *
.text:0001B540         push  dword ptr [esi+34h] ; fileObject->FileName.Buffer
.text:0001B543         call  ds:_wcsnicmp
.text:0001B549         add   esp, 0Ch
.text:0001B54C         test  eax, eax
.text:0001B54E         jnz   short next_struct
.text:0001B550         lea   eax, [ebp+pEPROCESS]
.text:0001B553         push  eax
.text:0001B554         push  dword ptr [edi]
.text:0001B556         call  ds:PsLookupProcessByProcessId
.text:0001B55C         mov   status, eax
.text:0001B561         test  eax, eax
.text:0001B563         jnz   short next_struct
.text:0001B565         mov   eax, [ebp+pEPROCESS]
.text:0001B568         cmp   eax, current_process_EPROCESS
.text:0001B56E         jz   short handleBelongsToCurrentProcess
.text:0001B570         push  eax
.text:0001B571         call  ds:KeAttachProcess
.text:0001B577         movzx  eax, word ptr [edi+6]
.text:0001B57B         push  eax       ; Handle
.text:0001B57C         call  ebx ; NtClose
.text:0001B57E         mov   status, eax
.text:0001B583         call  ds:KeDetachProcess
.text:0001B589         jmp   short loc_1B592
.text:0001B58B ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0001B58B
.text:0001B58B handleBelongsToCurrentProcess:     ; CODE XREF: sub_1B488+E6j
.text:0001B58B         movzx  eax, word ptr [edi+6]
.text:0001B58F         push  eax       ; Handle
.text:0001B590         call  ebx ; NtClose
.text:0001B592
.text:0001B592 loc_1B592:               ; CODE XREF: sub_1B488+101j
.text:0001B592         mov   ecx, [ebp+pEPROCESS] ; Object
.text:0001B595         call  ds:ObfDereferenceObject
.text:0001B59B
.text:0001B59B next_struct:              ; CODE XREF: sub_1B488+50j
.text:0001B59B                     ; sub_1B488+5Fj ...
.text:0001B59B         inc   [ebp+index]
.text:0001B59E         mov   eax, [ebp+PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION]
.text:0001B5A1         jmp   loc_1B4BB
.text:0001B5A6 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0001B5A6
.text:0001B5A6 _end:                  ; DATA XREF: .rdata:stru_1EED0o
.text:0001B5A6         xor   eax, eax
.text:0001B5A8         inc   eax
.text:0001B5A9         retn

Gdzie tu jest problem?
Przyjrzyjmy się samej kwesti odnalezienia przez gmer’a uchwytu, który jest powiązany z plikiem do którego handlery chcemy pozamykać. Autor gmer’a postanowił tutaj skorzystać z dostarczonego w
strukturze SYSTEM_HANDLE_INFORMATION FILE_OBJECT’u i slusznie,no ale…

Sprawdzenie rozpoczyna się od zbadania długości scieżki podanej jako argument i tej zawartej w file object’e.

.text:0001B51E         push  [ebp+filePath] ; wchar_t *
.text:0001B521         call  ds:wcslen
.text:0001B527         pop   ecx
.text:0001B528         sub   eax, 6
.text:0001B52B         mov   [ebp+a2], eax
.text:0001B52E         movzx  ecx, word ptr [esi+30h] ; fileObject->FileName.Length
.text:0001B532         shr   ecx, 1
.text:0001B534         cmp   ecx, eax
.text:0001B536         jnz   short next_struct

Jeśli długości są identyczne przechodzimy do następnego testu. Zanim jednak przejde dalej odczuwam wielką potrzebe czepienia się jednej kwestii związaną z dobrymi praktykami jak i optymalizacją kodu.
Chodzi dokładnie o ten fragment:

.text:0001B51E         push  [ebp+filePath] ; wchar_t *
.text:0001B521         call  ds:wcslen

Ten fragment znajduję się wewnątrz pętli i przy każdej iteracji, kiedy obiektem okazuje się plikiem, wywoływana jest zupełnie bez sensownie funkcja wcslen na zmiennej filePath, która została podana jako parametr do sub_1B488!!! Takie wielokrotne wyliczanie tej samej wartości wewnątrz pętli prowadzi do niczego innego niż zmniejszenia wydajności kodu a w tym przypadku wydajność będzie mala wręcz wprost proporcjonalnie do długości stringu. Także, nie polecam takich konstrukcji ;)(btw: jak zobaczyłem ten twór to przypomniał mi się post Malcom’a „Programowanie wymaga myślenia!” http://blog.malcom.pl/2009/09/09/programowanie-wymaga-myslenia/, polecam).

Kontynuujmy:

.text:0001B538         push  eax       ; length
.text:0001B539         mov   eax, [ebp+filePath]
.text:0001B53C         add   eax, 0Ch
.text:0001B53F         push  eax       ; wchar_t *
.text:0001B540         push  dword ptr [esi+34h] ; fileObject->FileName.Buffer
.text:0001B543         call  ds:_wcsnicmp

Tutaj dokonywane jest już porównanie stringów reprezentujących ścieżki do plików.
Ale, ale !!! Nie jest to porównanie zawierające litery partycji, na której dany plik się znajduje!!!
Ścieżki mają tu postać:
„\folder\file.ext”

Tylko i wyłącznie takie porównanie doprowadza do sytuacji, w której handler powiązany z plikiem o takiej samej scieżce jak scieżka podana jako parametr funkcji, lecz znajdujący się na innej partycji zostanie zamknięty!!!

[+]Przykład
Na potrzeby testów stworzyłem niewielką aplikację, która otwiera handler do pliku bez praw do usunięcia( bez FILE_SHARE_DELETE, w celu zmuszenia gmer’a do wywołania powyżej omawianej procki). Kod tej aplikacji jest następujący:

int main(int argc, char* argv[])
{

HANDLE h = CreateFileA(argv[1],
GENERIC_READ,
FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
0,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
0);
if(h == INVALID_HANDLE_VALUE)
{
cout<<"[+]INVALID_HANDLE_VALUE"<

Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza, RE i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.